obálka s Marylin Monroe

Pravidla soutěže Marilyn Monroe

Základní ustanovení
Soutěž, která probíhá od 11. 7. 2013 do 15. 8. 2013 na stránkách marilyn.elle.cz. Soutěž probíhá v souladu s následujícími pravidly. 
Účastníkem soutěže je osoba, která zaregistrovala návrh obálky.

Účastník soutěže uděluje přihlášením návrhu obálky do soutěže společnosti BURDA Media 2000 s. r. o. časově neomezenou bezúplatnou nevýhradní licenci k užití daného návrhu bez územního omezení, a to formou uveřejnění v tištěných a internetových médiích společnosti BURDA Media 2000 s. r. o. a otištění na tiskových a propagačních materiálech společnosti BURDA Media 2000 s. r. o.


Přihlášení návrhu obálky do soutěže
Návrh obálky přihlašuje účastník soutěže jejím vložením a vyplněním formuláře na marilyn.elle.cz. Ke každému návrhu obálky je účastník soutěže povinen uvést: jméno a příjmení, adresu, e-mailovou adresu.

Účastník soutěže potvrzuje, že veškeré takto poskytnuté údaje jsou pravdivé. Přihlášením do soutěže dávají účastníci soutěže souhlas se zpracováním a uchováním svých osobních údajů na dobu neurčitou a rovněž k využití těchto údajů k marketingovým aktivitám společnosti BURDA Media 2000 s. r. o., a to zejména ke zveřejnění jména, bydliště a návrhů obálek účastníků soutěže v tištěných a internetových médiích společnosti BURDA Media 2000 s. r. o. Účastník soutěže poskytuje tyto osobní údaje dobrovolně a je oprávněn tento souhlas kdykoli písemně odvolat. Účastník má právo na přístup ke svým osobním údajům. Každý účastník může přihlásit maximálně 1 návrh obálky.

Společnost BURDA Media 2000 s. r. o. vyřadí návrhy obálky: a) které obsahují vulgarismy a jiná neadekvátní či nezákonná sdělení; b) které jsou v rozporu s dobrými mravy nebo se zákony České republiky; c) které obsahují prvky násilí či erotické prvky; d) které by mohly poškodit dobré jméno společnosti BURDA Media 2000 s. r. o.; e) u kterých byl zjištěn podvod při hlasování; f) při nedodržení pravidel. O tom, zda přihlášený návrh obálky a chování účastníka jsou v souladu s pravidly, rozhoduje redakce serveru www.elle.cz.

Harmonogram, systém soutěže a přihlašování fotografií
Soutěž se skládá ze 2 etap – přihlašování, hlasování. Soutěžící může do soutěže přihlásit maximálně 1 návrh obálky.1. etapa – přihlašování návrhů obálky: 11. 7. 2013–31. 7. 2013
2. etapa – soutěžní hlasování: 1. 8. 2013–11. 8. 2013

Způsob hlasování, limity hlasů v jednotlivých etapách
O pořadí jednotlivých fotografií rozhodnou hlasováním výhradně uživatelé internetových stránek marilyn.elle.cz na těchto stránkách, a to vždy v obdobích určených pro soutěžní hlasování, která jsou uvedena v harmonogramu soutěže.


Omezení hlasování
Hlasování je omezeno na 20 hlasů na jeden počítač (cookies) za hodinu a na 40 hlasů na jednu IP adresu za hodinu pro všechny návrhy obálky. Jakékoli hlasování pomocí automatických systémů, tzv. robotů, je zakázáno a může mít za následek vyřazení ze soutěže. Hlasovat lze až po vyplnění bezpečnostního kódu.

Soutěžící mohou za účelem získání většího množství hlasů zveřejňovat odkazy na soutěžní návrhy v diskusních fórech, prostřednictvím sociálních serverů i na svých osobních stránkách. Soutěžící, který splnil veškeré podmínky soutěže a jehož návrh se dle uživatelů internetového serveru marilyn.elle.cz umístí na 1. až 10. místě, vyhrává věcné ceny. 1. cena: luxusní lodičky Salvatore Ferragamo, 2. cena: roční předplatné ELLE, 3. cena: kniha Marilyn Monroe, 4. cena: půlroční předplatné ELLE, 5. cena: čtvrtletní předplatné ELLE, 6. - 10. cena vstupenky na výstavu Marilyn v Jízdárně Pražského hradu.

V případě rovnosti hlasů rozhodne o pořadí redakce www.elle.cz.

Kontaktování výherců, převzetí výhry, závěrečná ustanovení Výherci soutěže budou informováni e-mailem nebo telefonem společností BURDA Media 2000 s. r. o. Soutěžící jsou povinni poskytnout součinnost k tomu, aby mohli být informováni dle předchozí věty. Pokud se nepodaří výherce soutěže kontaktovat nejpozději do 30 dnů ode dne ukončení soutěže, propadá výhra ve prospěch společnosti BURDA Media 2000 s. r. o.Jména výherců soutěže budou zveřejněna na internetových stránkách marilyn.elle.cz. Výhra bude předána v sídle společnosti BURDA Media 2000 s. r. o. Podmínkou předání 1. ceny je osobní převzetí výhercem, potvrzení převzetí výhry a prokázání totožnosti výherce. Pokud výherce nepřevezme výhru do 2 měsíců od ukončení soutěže, propadá výhra ve prospěch společnosti BURDA Media 2000 s. r. o.2. až 10. cena budou doručeny poštou.

Organizátorem a technickým provozovatelem soutěže je společnost BURDA Media 2000 s. r. o. Soutěže se mohou zúčastnit fyzické osoby s kontaktní adresou v České republice starší 18 let. Ze soutěže jsou vyloučeni zaměstnanci společnosti BURDA Media 2000 s. r. o. a jejich rodinní příslušníci.
Výhry v soutěži nejsou soudně vymahatelné.


V případě potřeby si organizátor vyhrazuje právo vyřadit ze soutěže účastníky, kteří tato pravidla poruší, a posoudit jednotlivé sporné situace vzniklé v průběhu soutěže.

Společnost BURDA Media 2000 s. r. o. nezodpovídá za případné gramatické chyby v návrhu obálky.